Набавка на опрема за Дирекцијата за заштита на личните податоци

Референтен број: EuropeAid/137260/ID/SUP/MK
Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на опрема за Дирекцијата за заштита на личните податоци со финансиска помош од ИПА фондовите на Европската унија.
Тендерската документација е публикувана на веб-страницата на EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome, и на веб-страницата на Секторот за централно финансирање и склучување на договори при Министерството за финансии на http://cfcd.finance.gov.mk/english/Tenders.
Крајниот рок за поднесување на понудите е 17 мај 2016 година, пред 12:00 часот по централно-европско време. Дополнителни информации или објаснувања/ прашања, ќе бидат објавени на веб страната на EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome и на веб-страницата на Секторот за централно финансирање и склучување на договори при Министерството за финансии http://cfcd.finance.gov.mk/english/Tenders.

Објава на локален тендер во службен весник