Контакти

Сектор за централно финансирање и склучување на договори
Министерство за финансии
Република Македонија

Даме Груев 12, 1000 Скопје, Македонија
cfcd@finance.gov.mk
Факс: +389 2 3255 723

Лица за контакт:

Раководител на сектор
Радица Коцева
Т: 02 3255 374
radica.koceva@finance.gov.mk

Одделение за ЕУ јавни набавки и склучување на договори
Катерина Јовчевска, Раководител на одделение
Т: 02 3255 393
katerina.jovcevska@finance.gov.mk

Одделение за општи работи и контрола
Дафинка Јаќовска-Велкоска, Раководител на одделение
Т: 02 3255 376
dafinka.jakovska-velkoska@finance.gov.mk

Одделение за финансиски работи
Билјана Стојановска, Раководител на одделение
Т: 02 3255 390
biljana.stojanovska@finance.gov.mk

Одделение за следење на програми
Билјана Петровска, Раководител на одделение
Т: 02 3255 404
biljana.petrovska@finance.gov.mk