IPA projects

Ослас за вработување: Помошник на постојаниот твининг советник и Преведувач

  ЕУ Твининг проектот “Зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на acquis во областа на заштита на природата“, MK 13 IPA EN 02 17   има потреба од ангажирање на   1. Помошник на постојаниот твининг советник2. Преведувач   Период на вработување: 21 [... Поопширно]

Оглас за вработување: Помошник-преведувач на постојан твининг советник

ЕУ Твининг проектот “Further development of the capacities for crime scene investigation”, MK 14 IPA JH 01 17 има потреба од ангажирање на 1. Помошник на постојаниот твининг советник 2. Преведувач Период на вработување: 21 месец (индикативен датум за почеток [... Поопширно]

Оглас за вработување: Помошник-преведувач на постојан твининг советник

Твининг проект Понатамошно усогласување со ЕУ во областа на осигурување и зголемување на пазарните операции, MK 12 IB FI 01 има потреба од ангажирање на: 1. Помошник-преведувач на постојан твининг советник Период на вработување: 3 месеци (индикативно време: 05.09.2017) Локација: [... Поопширно]

Оглас за вработување: Преведувач

Твининг проект “Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации” Реф.Бр: MK 13 IPA SO 02 15 има потреба од ангажирање на: Преведувач Период на вработување: 3 месеци (индикативен период: 21 јули 2017 до 17 [... Поопширно]

Оглас за вработување: Помошник на постојаниот твининг советник и Преведувач

Твининг проектот „Понатамошно подобрување на административните капацитети и ефикасноста на надворешната ревизија на Државниот завод за ревизија„ MK 13 IPA FI 01 17 R има потреба од ангажирање на 1. Помошник на постојаниот твининг советник 2. Преведувач Период на вработување: [... Поопширно]

Оглас за вработување: Помошник на постојаниот твининг советник и Преведувач

Твининг проектот Зајакнување на оперативните и инситуционалните капацитети на Царинската управа, MK 13 IPA JH 01 17 има потреба од ангажирање на1. Помошник на постојаниот твининг советник2. Преведувач Период на вработување: 21 месец (индикативен датум за почеток на проектот: 01 [... Поопширно]

Оглас за вработување: Асистент на ПТС (Постојаниот твининг советник)

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) – Национална програма за 2011 во рамки на ИПА Компонента Помош при транзиција и институционална надградба (ТАИБ) Твининг проектот „Зајакнување на владеењето на правото“Референтен број: MK 11 IB JH 03 15 вработуваАсистент на ПТС (Постојаниот [... Поопширно]

Оглас за вработување: Помошник на постојаниот твининг советник и Преведувач

Твининг проектот “Зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на acquis во областа на квалитет на водите” MK 13 IPA EN 01 16 има потреба од ангажирање на 1. Помошник на постојаниот твининг советник 2. Преведувач Период на вработување: 21 месец [... Поопширно]

(English) Job Vacancy Announcement for: Resident Twinning Adviser (RTA) Assistant and Translator/Interpreter

Простете, овој запис е достапен само на English.

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ТРИПАРТИТНИОТ СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ

Трипартитниот социјален дијалог подразбира соработка меѓу Владата на Република Македонија и репрезентативните социјални партнери, Организацијата на работодавачи на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија и Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија во формулирањето и имплементацијата на економските и социјални политики. [... Поопширно]