“Развивање на соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните државни институции”, MK 13 IPA SO 01 16 R

Оперативната програма за развој на човечки ресурси (Компонента IV) 2007-2013
Твининг договор “Развивање на соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните државни институции” МК 13 ИПА SO 01 16 R
има потреба од ангажирање на:
1) Помошник на РТА (постојан твининг советник), и
Времетраење: 14 месеци (индикативен датум: од јули 2016 година да крајот на август 2017 година).
Локација: во Скопје во Министерството за образование и наука (Одделот за високото образование) – Св. Кирил и Методиј 54, 1000 Скопје.
Датум на започнување: по можност на датумот на започнување на проектот.
2) со полно работно време преведувач / толкувач за проектот
Времетраење: 14 месеци (индикативен датум: од јули 2016 година да крајот на август 2017 година).
Локација: во Скопје во Министерството за образование и наука (Одделот за високото образование) – Св. Кирил и Методиј 54, 1000 Скопје.
Датум на започнување: по можност на датумот на започнување на проектот.

Услови за работа