Glossary Terms

Преговори за пристапување

Преговорите за пристапување се од витално значење во поглед на оценувањето на тоа како земјите-кандидатkи се подготвени за пристапување во ЕУ. Секоја земја се оценува според свои заслуги во однос на исполнување на критериумите за пристап. Преговорите помагаат при подготовката [… Поопширно]

(English) Clearance of Accounts

Простете, овој запис е достапен само на English.

Орган надлежен за склучување договори

Орган надлежен за склучување договори во првите четири ИПА компоненти е Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД), како дел од Министерството за финансии. Орган надлежен за склучување договори за петтата ИПА компонента е ИПАРД Платежната агенција.

Прекугранична соработка (ЦБЦ)

Втората ИПА компонента опфаќа прекугранична соработка која подразбира активности меѓу (потенцијални) земјите-кандидатки и земјите-членки, како и прекугранични активности помеѓу земјите-кандидатки и потенцијални кандидатки за членство. Главната цел на оваа ИПА компонента е да се промовира одржливиот економски и социјален развој [… Поопширно]

Децентрализиран систем за имплементација (од првите четири ИПА компоненти)

Овој систем за управување подразбира дел од надлежностите и управувањето со финансиската помош од ЕУ да бидат префрлени на органите во Република Македонија како земја-корисничка, додека Европската комисија ќе врши претходна контрола на процесот и задржува конечна одговорност според Договорите [… Поопширно]

Европскиот социјален фонд

ЕСФ е главен фонд за развој на човечките ресурси и подобрување на функционирањето на пазарот на трудот во ЕУ. Неговата цел е да се подобрат условите за наоѓањето и зачувување на работното место. Овој фонд е главен финансиски инструмент на [… Поопширно]

Краен корисник

Крајниот корисник е институција или фирма, приватна или јавна, одговорна за иницирање или иницирање и спроведување на операциите/проектите.

Финансиска спогодба

Финансиската спогодба е всушност годишен договор или мулти-годишен договор склучен за секоја ИПА Компонента меѓу Европската комисија и Владата на Република Македонија, кој следи по одлуката на Комисијата за одобрување на финансиска поддршка на Заедницата за програма или операција.

(English) Indicator

Простете, овој запис е достапен само на English.

ИПА – Инструмент за претпристапна помош

ИПА е основен инструмент на Европската комисија во предпристапната стратегија за финансискиот период 2007-2013. ИПА е единствен предпристапен финансиски инструмент, заменувајќи го со амалгам на претходните индивидуални програми за помош како ФАРЕ, ИСПА, САПАРД, КАРДС и на Инструментот за претпристапна [… Поопширно]