CFCD

ВРАБОТУВАЊЕ НА 7 (СЕДУМ) ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА НА ПРОЕКТ ЗА ПЕРИОД ОД 5 ГОДИНИ

Министерството за финансии врз основа на член 22 став 1 алинеја 5, став 4 и став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Служ6ен весник на Република Македонија”, бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на [… Поопширно]

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО ПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Воспоставената „Проектна единица за имплементација на Оперативната програма за развој на човечки ресурси – ОПРЧР“ во Министерството за финансии е одговорна за децентрализирано управување со средствата од ИПА во рамки на секторот развој на човечки ресурси, согласно легислативата на Инструментот [… Поопширно]

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО ПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – ИПА КОМПОНЕНТА 4 ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Министерството за финансии, врз основа на член 22, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, [… Поопширно]

Оглас за работа во Проектна единица

Министерство за финансииформираше „Проектна единица за имплементација на Оперативната програма за развој на човечки ресурси – ОПРЧР“, и за таа цел објавува оглас за ангажирање на 2 (две) лица за работен ангажман на определено време од  36 месеци на следниве [… Поопширно]