CFCD

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО ПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – ИПА КОМПОНЕНТА 4 ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Министерството за финансии, врз основа на член 22, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, [… Поопширно]

Оглас за работа во Проектна единица

Министерство за финансииформираше „Проектна единица за имплементација на Оперативната програма за развој на човечки ресурси – ОПРЧР“, и за таа цел објавува оглас за ангажирање на 2 (две) лица за работен ангажман на определено време од  36 месеци на следниве [… Поопширно]