IPA projects

Оглас за вработување: Асистент на проект

Проектот „Унапредување на услугите за социјална инклузија“ финансиран од Европската Унија има за цел да го подобри системот, услугите и професионалните капацитети за социјална инклузија на лицата кои се маргинализирани и унапредување на еднаквите можности на пазарот на трудот. Бараме [... Поопширно]

(English) Vacancy announcement: “Strengthening the administrative capacities for implementation of the legal framework for bankruptcy and liquidation of companies”, EuropeAid/136310/IH/SER/MK

Простете, овој запис е достапен само на English.

“Развивање на соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните државни институции”, MK 13 IPA SO 01 16 R

Оперативната програма за развој на човечки ресурси (Компонента IV) 2007-2013 Твининг договор “Развивање на соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните државни институции” МК 13 ИПА SO 01 16 R има потреба од ангажирање на: 1) Помошник на РТА [... Поопширно]

Повик за изразување интерес за обезбедување услуги за превод и толкување од албански на македонски јазик и обратно

Унапредување на социјалниот дијалог Повик за изразување интерес за обезбедување услуги за превод и толкување од албански на македонски јазик и обратно Проектот има потреба од преведувачи/толкувачи од албански јазик на македонски јазик и од македонски на албански јазик. Потребни [... Поопширно]

Јавен повик за изразување интерес за обука на помирувачи и арбитри

Унапредување на социјалниот дијалог Јавен повик за изразување интерес за обука на помирувачи и арбитри ИПА – Развој на човечки ресурси 04 06 01 Проектот за унапредување на социјалниот дијалог во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) е финансиран [... Поопширно]

Повик за изразување интерес за професионална експертиза во областа на унапредувањето на социјалниот дијалог

Проект Унапредување на социјалниот дијалог Повик за изразување интерес за професионална експертиза во областа на унапредувањето на социјалниот дијалог Градење капацитет на Националниот и локалните економско-социјални совети Проектот за унапредување на социјалниот дијалог во рамки на Инструментот за претпристапна помош [... Поопширно]

Оглас за вработување: Асистент на Постојан твининг советник

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) – Национална Програма 2011 во рамки на ИПА Компонента 1Помош при транзиција и институционална надградба ТАИБ Твининг Проект “Понатамошно зајакнување на АФПЗРР  и подготвување на Агенцијата за програмскиот период 2014-2020”Референца: MK MK 11 IB AG [... Поопширно]

Оглас за вработување: Асистент на Постојан твининг советник и Преведувач

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) – Национална Програма 2012 во рамки на ИПА Компонента 1 Помош при транзиција и институционална надградба ТАИБ Твининг Проект “Понатамошен развој и јакнење на организациските, административни и технички капацитети на Ревизорско тело за ревизија на [... Поопширно]

Повик за eксперти

Британски cовет е партнер во спроведувањето на проектот “Јакнење на доживотното учење преку модернизација на стручното образование и обука, и системите за образование на возрасни”. Општата цел на проектот е да придонесе за сеопфатен и интегриран систем за доживотно учење, [... Поопширно]

Оглас за вработување: 1 советник за подготовка на програми и проекти во рамки на ОПРЧР и 1 советник за подготовка на тендерска документација

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА во рамки на проектот „Директно финансирање на трошоците кои произлегуваат од функционирањето на Оперативната структура за ИПА компонентата за Развој на човечки ресурси“, финансиран од страна на Европската Унија, во рамките на четвртата компонента од [... Поопширно]