IPA Operational Programme for Regional Development 2007-2013

 • 37 милиони евра за подобрување на железничката инфрасруктура долж пан европските коридори.
 • Реконструирани железнички станици, обновени железнички пруги на три делници и воведување на телекомуникациски систем за следење на возовите.
 • Проекти за железничко поврзување со Алабанија, Грција и Бугарија.
 • 210 милиони евра за доизградба на делница од коридорот 10.
 • 38,8 милиони евра за рехабилитација на патните делници по должината на коридорите 10 и 10Д.
 • 17 милиони евра за изградба на пречистителна станица за отпадни води и доизградба и обнова на канализациската мрежа во Прилеп.
 • Подготовка на техничка документација за градба и за изградба на пречистителни станици и канализациски мрежи.
 • 7 милиони евра за воспоставување на одржливи системи на управување со отпадот за источниот плански регион и за североисточниот плански регион.
 • Оперативната програма за регионален развој е кофинансирана од Европската Унија и Македонската
  Влада.

Повеќе информации на http://oprd.finance.gov.mk/