Контакти

Сектор за централно финансирање и склучување на договори
Министерство за финансии на Република Северна Македонија

ул: Даме Груев 12, 1000 Скопје
е-маил: cfcd@finance.gov.mk
Факс: +389 2 3255 723

Лица за контакт:

Раководител на сектор
Ермира Фида
Т: 02 3255 374
ermira.fida@finance.gov.mk

Помошник раководител на сектор
Тања Жежова
Т: 02 3255 308
tanja.beginova@finance.gov.mk

Одделение за ЕУ јавни набавки и склучување на договори
Ана Чешуровска, Раководител на одделение
Т: 02 3255 382
ana.cesurovska@finance.gov.mk

Одделение за следење на програми
Татјана Калиновчиќ Трајковска, Раководител на одделение
T: +389 2 3255 416
tatjana.kalinovcic@finance.gov.mk

Одделение за финансиски работи
Бобан Паунов, Раководител на одделение
T: +389 2 3255 304
boban.paunov@finance.gov.mk

Одделение за општи работи и контрола
/