Контакти

Министерство за финансии на Република Северна Македонија
Сектор за централно финансирање и склучување на договори

ул: Даме Груев 12, 1000 Скопје
е-маил: cfcd@finance.gov.mk
Факс: +389 2 3255 723

 

Лица за контакт:


Раководител на сектор

Нита Хајрулаи
Т: 02 3255 374
nita.hajrullai@finance.gov.mk


Помошник раководител на сектор
Дафинка Јаќовска-Велкоска
Т: 02 3255 378
dafinka.jakovska-velkoska@finance.gov.mk

Помошник раководител на сектор
Татјана Калиновчиќ-Трајковска
Т: 02 3255 416
tatjana.kalinovcic@finance.gov.mk

Помошник раководител на сектор
Драган Томовски
Т: 02 3255 696
dragan.tomovski@finance.gov.mk


Одделение за ЕУ јавни набавки и склучување на договори
Александра Маџевска-Сараќичева, Раководител на одделение
Т: 02 3255 792
aleksandra.madjevska@finance.gov.mk

Одделение за следење на проекти
(име презиме), Раководител на одделение
Т: 02 3255 —
е-маил

Одделение за финансиски работи
Симона Јосифоска, Раководител на одделение
Т: 02 3255 388
simona.josifoska@finance.gov.mk

Одделение за контрола на квалитет
Муарем Азизи, Раководител на одделение
Т: 02 3255 384
muarem.azizi@finance.gov.mk

Одделение за општи работи
Низамедин Шабан, Раководител на одделение
Т: 02 3255 638
nizamedin.saban@finance.gov.mk