Според Прирачникот на склучување договори за активности со трети земји на Европската комисија, грант е директна финансиска поддршка по пат на донација, од буџетот на ЕУ или на ЕДФ, со цел да се финансираат:

  • активности наменети да помогнат во остварување на целта која е составен дел од политиката на Европската унија, и
  • функционирањето на тело кое работи за општ европски интерес или има за цел да исполни дел од политиката на Европската унија.