ЕСФ е главен фонд за развој на човечките ресурси и подобрување на функционирањето на пазарот на трудот во ЕУ. Неговата цел е да се подобрат условите за наоѓањето и зачувување на работното место. Овој фонд е главен финансиски инструмент на социјалната политика на Заедницата кој обезбедува поддршка за стручна обука, преквалификација и програми за создавање на работни места. Три четвртини од ЕСФ се трошат за борба против невработеноста на младите.