Од 1975 ЕРДФ има обезбедено поддршка за креирањето на инфраструктура и инвестиции за создавање на работни места. Овој инструмент има за цел да ги намали разликите во регионален развој, примарно преку продуктивни инвестиции, создавање и модернизација на инфраструктурата, мерки за регионален развој и сродни инвестиции во образованието и здравството.