Законитоста во случајот на ДИС во Република Македонија претставува сообразност со законитоста на правните акти кои се прифатени како правна основа за сите ДИС активности и трансакции, преку кои овие активности и трансакции имаат правна сила. Тоа всушност претставува согласност со законската рамка која се состои од Рамковниот договор, Уредбата за ДИС, Договорот за имплементација меѓу НАО и ПАО, Оперативните договори, Протоколот потпишан меѓу МФ и Народна банка, како и Меморандумот за разбирање со Финансиска полиција.