ИПА е основен инструмент на Европската комисија во предпристапната стратегија за финансискиот период 2007-2013. ИПА е единствен предпристапен финансиски инструмент, заменувајќи го со амалгам на претходните индивидуални програми за помош како ФАРЕ, ИСПА, САПАРД, КАРДС и на Инструментот за претпристапна помош за Турција. Основан е во рамките на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр 1085/2006 од 17 јули 2006 година, додека правилата за имплементација на ИПА се опишани во Регулативата на Европска Комисија бр 718/2007 од 12 јуни 2007 година (Регулативата за имплементација на ИПА).