Основната цел на ИПА Компонента III – Регионален развој е да се подготви Република Македонија за користење на структурните и фондовите за кохезија по пристапувањето на РМ во ЕУ, а притоа се става акцент на развојот на транспортниот сектор и животната средина, како и на прашањето од регионалната конкурентност.