Целта на ИПА Компонентата IV – Развој на човечки ресурси е да и помогне на Република Македонија во остварувањето на стандардите на ЕУ во поглед на вработување, социјална вклученост, рамноправност меѓу половите, образование и обука, како што е утврдено во рамките на Европската стратегија за вработување и ревидирано со Лисабонската стратегија. Целта на ИПА Компонентата IV – Развој на човечки ресурси е да се подготват националните институции за управување и спроведување на политиката на кохезија на Заедницата по пристапувањето, особено Европскиот социјален фонд (ESF).