ИПА координаторот е службеник назначен во рамките на ресорното министерство или институцијата корисничка под ИПА Компонента II, ИПА Компонента III или ИПА Компонента IV, одговорен за техничките аспекти на имплементација на проектите кои се имплементираат во рамките на овие министерства/институции, помагајќи му на ХОС во соодветна и навремена подготовка и имплементација на проектите.