Комитетот за следење на ИПА е главно тело за следење на имплементација на ИПА на ниво на земја-корисничка. Комитетот е составен од претставници на Европската комисија, Националниот ИПА координатор (НИПАК), Националниот координатор за авторизација, Стратешкиот координатор и претставници на Оперативните структури за посебните ИПА Компоненти. Со Комитетот ко-претседаваат претставник на Комисијата и НИПАК.