Мерката претставува множество операции односно проекти кои се дел од приоритетната оска, чие спроведувањето овозможува остварување на целите на приоритетната оска на која се однесува.