Надлежниот координатор за акредитација е висок владин функционер, надлежен за издавање на акредитација на Националниот координатор за авторизација и Националниот фонд за децентрализирано управување на сите компоненти на ИПА, во согласност со условите пропишани во точка 1, Анекс А на Рамковниот договор.