Насоки за управување со програма е всушност документ кој детално ги опишува активностите и задачите кои треба да се вршат при управување со програма. Овој документ содржи писмени процедури, упатства, насоки, урнеци и формулари кои се во согласност со другите Прирачници за работа и со PRAG.