НИПАК е висок владин функционер, кој, согласно со точка 2, Анекс А на Рамковниот договор, ќе биде одговорен за обезбедување на целокупната координација на ИПА помошта во РМ, обезбедување на партнерство меѓу Европската комисија и Република Македонија, како и континуирана координација помеѓу процесот на пристапување во ЕУ и користењето на ИПА претпристапните фондови.