НФ е тело формирано во рамките на Министерството за финансии, кое се состоие од две одделенија, преку кои ИПА средствата ќе бидат префрлени во Република Македонија согласно со точка 5, Анекс А на Рамковниот договор. НФ е одговорно тело за обезбедување на ефикасно и ефективно функционирање на системите за управување и контрола. НФ е одговорно тело за отворање и управување со банкарските сметки, одговорно за барање на средствата од ЕК, одобрување на трансферот на средства од ЕК до Оперативните структури за петте ИПА компоненти, како и за поднесување финансиски извештаи до ЕК.