Секое прекршување на одредбите од применливите правила и договори кое произлегува од дејство или пропуст и кое има или би имало ефект на оштетување на општиот буџет на Европската унија или на Буџетот на РМ