Оперативен договор е договор склучен помеѓу ПАО / ХОС и СПО / ИПА координатор, врз основа на кои ПАО/ХОС делегира специфични задачи во поглед на техничко спроведување на ИПА проекти финансирани под ДИС во Република Македонија.