ОП е документ подготвен од страна на Владата на Република Македонија и усвоен од страна на Европската комисија, што претставува пакет на приоритетни оски, мерки и активности и опис на финансискиот придонес, потребни за имплементација на стратегиите дефинирани во Повеќегодишниот индикативен планирачки документ.