• Орган надлежен за склучување договори во првите четири ИПА компоненти е Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД), како дел од Министерството за финансии. Орган надлежен за склучување договори за петтата ИПА компонента е ИПАРД Платежната агенција.