Пакетот за проширување е комплет документи презентирани секоја година од страна на Европската комисија пред Советот и европскиот парламент. Стратешкиот и политичкиот дел од пакетот за проширување се состои од ревидирање, онаму каде што е потребно, на Партнерствата за пристапување и Европските партнерства, на редовни извештаи релевантни за земјата и Стратегијата за проширување на Комисијата. Пакетот за проширување содржи и повеќегодишна индикативна финансиска рамка за финансиска помош.