Повеќегодишен индикативен планирачки документ (MIPD) е стратешки документ за програмирање на ИПА компонентите. На ниво на стратешко планирање ниво, MIPD е донесен од страна на Европската комисија во тесна соработка со органите на Република Македонија и ги опфаќа сите пет компоненти на ИПА. Таа е создадена за три годишен период со годишни прегледи на ролинг основа. Приоритетите утврдени во MIPD ќе послужат како основа за програмирање по компонента на годишните средствата на ЕУ.