Програмирањето е дел од циклусот на управувањето со програмата што резултира со годишни или повеќе-годишните програми за развој, изготвени преку партнерството на повеќе институции и официјализирани со одлука. Поконкретно, програмирањето резултира со Национални/ Прекугранични/ Оперативни програмаи во контекст на ИПА во Република Македонија.