ХОС е владин функционер кој управува со Оперативните структури за имплементација на ИПА компонентите III и IV и е одговорен за навремено и ефикасно исполнување на обврските наведени во точка 6, Анекс А на Рамковната спогодба.