Рамковната спогодба е договор склучен меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во однос за финансиска поддршка од ЕУ во Република Македонија во рамките на спроведување на Инструментот за претпристапна помош (Службен весник на Република Македонија 18/08).