Ревизијата претставува верификација на законитоста и регуларноста на спроведување на ресурси. Ревизијатаоценува во однос на општи критериуми и стандарди. Главната намена на ревизијата е да најде докази за грешки и дисфункција. Со време, зборовите “контрола” и “ревизија” се проширија и опфаќаат повеќе активности од оние што припаѓаат на оригиналната дефиниција. Целта на ревизијата е ревизорот да оцени и да изрази заклучок односно мислење, кој му обезбедува на корисникотодредено ниво на сигурност за предметот на ревизијата.