Ревизорско тело е функционално независен ревизорски орган основан во рамките на Државниот завод за ревизија на Република Македонија во согласност со барањето од страна на Европската унија за вршење на ревизија во текот на утврдувањето и функционалноста на структурите и контрола на системи за управување со ЕУ претпристапните фондови во Република Македонија. Ревизорско тело е независно тело од другите ДИС структури за управување и контрола. Ревизорското тело е основано со Законот за изменување и дополнување на Законот за државна ревизија ( “Службен весник на Република Македонија 133/07).