Ова име се користи најчесто за Регулативата на Комисијата за имплементација на Регулативата (ЕЗ) бр 718/2007 од 12 јуни 2007 година за спроведување Регулативата на Советот (ЕЗ) бр 1085/2006 за воспоставување на инструмент за претпристапна помош (ИПА).