Секторски комитет за следење е тело што е одговорно за следење на спроведувањето на одредени ИПА компонента или програма и обезбедување на ефикасноста и квалитетот при спроведувањето. Секторскиот комитет за следење се состои од претставници на ЕК, НАО, НИПАК, Стратешкиот координатор, Раководителот на Оперативната структура, Оперативните структури, надлежните министерства, меѓународни финансиски институции, социјално-економски партнери и граѓански организации. Со Комитетот копретседаваат Раководителот на ОС и претставник од ЕК.