Софтверска апликација за управување со договори финансирани од ИПА, кој ќе се овозможи навремено и непречено спроведување на Националните / Оперативните програми. МИС обезбедува собирање на информации до ниво на компонента / програма кои се потребни за Секторски комитети за следење и Комитетот за следење на ИПА. МИС ќе вклучува и одржување на систем за чување на сметководствената евиденција на ЦФСД и Националниот фонд.