Целосна и редовна проверка на спроведувањето на проектите и програмите. Следењето се базира на кохерентен систем на информации, вклучувајќи извештаи, прегледи, биланси на состојба, индикатори и слично. Кога следењето вклучува оценување, оценувањето се однесува на остварување на работните цели.