Службеник за авторизација на програми е висок владин службеник, кој управува со Оперативните структури за имплементација на ИПА Компонента I и ИПА Компонента II и е одговорен за навремено и ефикасно исполнување на обврските наведени во точка 8, Анекс А на Рамковниот договор.