Во секоја институција која е дел од системот за децентрализирано управување со ИПА назначен е службеник за неправилности одговорен за поднесување извештаи на квартална основа за тоа дали се пронајдени неправилности во работата на институцијата. При откриени или при сомневање во неправилности во врска со проектите финансирани од ИПА, службеникот е должен веднаш да го извести НАО кој пак веднаш го известува лицето за контакт со ОЛАФ и ЕК.