Стратешки координатор за ИПА Компонентите за регионален развој и развој на човечки ресурси е висок владин функционер, кој обезбедува координација на финансиската помош која се доделува во рамките на ИПА Компонентите за регионален развој и развој на човековите ресурси. Во негова надлежнопст е изготвувањето на Стратешката кохерентна рамка што е дефинирано во член 154 од Регулативата за спроведување на ИПА и обезбедувањето координација помеѓу секторските стратегии и програми.