• Цел 1 промовира развој на економиите од региони чиј развој заостанува. Тоа е регионализирана политика која се однесува на статистички региони. Само оние региони каде БДП по глава на жител е помал од 75% од просекот на Заедницата ги исполнуваат условите за учество во оваа политика. Во сите, цел 1 покрива 90 региони во 19 во земјите-членки. Основна инфраструктура, развој на човечките ресурси, инвестициите во истражувањето и иновациите, и информатичкото општество се четири приоритетни области.
  • Цел 2 придонесува за економски и социјални конверзија на географските региони кои се соочуваат со структурни тешкотии. Демаркацијата на подобни области се врши во зависност бројот на популацијата (18% од популацијата на Унијата) и на одредени социо-економски критериуми.
  • Цел 3 поддржува адаптација и модернизацијата на политиките и системите за образование, обуки и вработување. Служи како референтна рамка за сите мерки кои се превземени врз основа на нови вработувања. Сите региони кои се надвор Цел 1 се прифатливи.