Оваа студија ги опфаќа сите последици врз животната средина кои може да ги предизвика индивидуален проект. ЕИА е задолжителен чекор во процесите за избор на големите инфраструктурни проекти. Спротивно на тоа, стратешко оценување на животната средина (СЕА) се однесува на евалуација на програмите и приоритетите на политиката.