Финансиската спогодба е всушност годишен договор или мулти-годишен договор склучен за секоја ИПА Компонента меѓу Европската комисија и Владата на Република Македонија, кој следи по одлуката на Комисијата за одобрување на финансиска поддршка на Заедницата за програма или операција.