Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија објавува: Конкурс за вработување на проектот “Активација на ранливи групи на пазарот на трудот” финансиран од Европската Унија

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија има потреба од засновање на работен однос со 1 (еден) извршител во проектната единица за имплементација на ИПА и други проекти финансирани од странска помош, на определено работно време во траење од 32 месеци, за следното работно место:

1. СМЕТКОВОДИТЕЛ – 1 (еден) извршител

Период на вработување: 32 месеци
Локација: Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија – Централна служба, ул. Васил Ѓоргов бр. 43, 1000 Скопје.
Краен рок за аплицирање: 31 јануари 2020 до 15:30
Работниот однос се заснова со полно работно време – 40 часа неделно од понеделник до петок, од 07:30 до 15:30 часот.

 

⇓ Услови за работа